IKC Raad

IKC Raad

Onze school heeft ook een IKC medezeggenschapsraad (MR). Dat moet volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR is een orgaan voor inspraak en (soms) voor instemming.

De MR komt op voor uw belangen, die van uw kind en van ons team.

Het ene deel (geleding) van de MR bestaat uit teamleden van onze school, het andere deel uit ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Oudergeleding: Sabine de Groot, Esther Schoemaker.
Teamgeleding: Melany Zwaan, Mendy Reijmer, Celeste Knossen/Julian Radstake

Bij een aantal onderwerpen heeft alleen de oudergeleding of juist alleen de teamgeleding instemmingsrecht.

Wat houdt de instemmingsbevoegdheid in?

Dat betekent dat het bevoegd gezag (het stichtingsbestuur en/of de directie) pas een besluit mag vaststellen, als de MR het met dit besluit eens is. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwerpen als het schoolplan, regels voor de veiligheid, gezondheid en welzijn, de schoolgids, sponsoring, formatieplan en schooltijden.

Wat houdt de adviesbevoegdheid in?

Dat betekent dat de MR het recht heeft om (on)gevraagd advies uit te brengen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de MR-leden. Of kom naar een vergadering.