PBS en Kapitein Tragellijn

SWPBS

De Tragellijn focust zich op het belonen van goed gedrag in en buiten de klas. Onze school werkt met een gedragsprogramma waarbij de nadruk ligt op het belonen van positief gedrag. Deze schoolbrede aanpak heet School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en is er op gericht probleemgedrag te voorkomen door goed gedrag te versterken. Wij korten dit af tot PBS.

Binnen PBS draait het om het creëren van een positief schoolklimaat zodat gedragsproblemen worden voorkomen. Vanuit een positieve benadering maken wij duidelijke gedragsafspraken. Ook nemen wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed gedrag te zien en te stimuleren. Want kinderen, maar ook volwassenen, ‘groeien’ van positieve aandacht. Gezamenlijk worden gedragsafspraken gemaakt die berusten op drie pijlers, namelijk: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze afspraken worden ook besproken met de Leerlingencommissie PBS en de leerlingenraad. Alles is erop gericht om ook de leerlingen verantwoordelijk te maken voor het creëren van een positief klimaat op school. Wij vinden het heel belangrijk dat wij ook de ouders betrekken bij deze aanpak, samen kunnen we er iets moois van maken.

Bij PBS ‘Goed gedrag kun je leren!’ geven we lessen in goed gedrag voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat op school, waarin geen kind wordt uitgesloten.

Doel van PBS

Het doel van PBS “Goed gedrag kun je leren!” is om de leerprestaties te verbeteren door een gezonde sociale omgeving voor de schooljeugd van alle leeftijden te scheppen. Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald.

Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd met muntjes. De klas kan een beloning verdienen wanneer er voldoende muntjes worden verdiend. Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van de gedragsregels. Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen.

Hoe doen we dat?

Allereerst door in de nieuwsbrief de lessen te vermelden die worden gegeven in de klas. Ook nemen twee ouders deel aan het PBS team dat maandelijks bespreekt waar verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot het programma PBS. Daarnaast is er regelmatig een uitleg over het toepassen van PBS voor ouders die op school als vrijwilliger op school werkzaam zijn.

Onze PBS regels

Veiligheid

Wij werken, lopen en praten rustig in de school.

Ik houd mijn handen en voeten bij mijzelf.

Respect

Iedereen is anders, dat is voor ons gewoon.

Iedereen heeft recht op een eigen mening en smaak.

Iedereen hoort erbij.

We helpen elkaar.

Verantwoordelijkheid

Ik let op mijzelf.

Ik neem mijn eigen beslissingen.

Ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik doe.

We zijn zuinig op de spullen van school.